Logowanie

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA) Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie „RODO”). W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu przekazuje Państwu zaktualizowane informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania od dnia 25 maja 2018 r. danych osobowych mieszkańców posiadających tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu: 1.Administratorem danych osobowych jest _ Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu z siedzibą w Wągrowcu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000132542 (adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Jeżyka 50), dalej w skrócie „ADO”. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych odpowiedzialnego za przestrzeganie procedur ochrony danych w Spółdzielni, z którym można się kontaktować pisemnie: Dorota Koźmińska-Szwemin, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu, ul. Jeżyka 50. 2.Dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach: ?w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności nałożonych na administratora ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawą prawo spółdzielcze (art. 6 ust. 1 lit c RODO). 3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi polegającej na podejmowaniu wszelkich działań związanych z eksploatacją. 4.Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, windykacyjne, z którym ADO zawarł stosowne umowy. 5.ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6.Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania stosunku członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń oraz przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków ADO wynikających z przepisów prawa (w szczególności przepisów prawa spółdzielczego) przez czas zaspakajania potrzeb mieszkaniowych oraz wypełniania obowiązku zarządzania zasobami lokalowymi Spółdzielni. Dane osobowe przekazane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania. 7.Ma [Pani/Pan] prawo do: ?żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych, ?cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu obowiązków Spółdzielni wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych a w szczególności obowiązku zaspakajania potrzeb mieszkaniowych oraz obowiązku zarządzania zasobami lokalowymi (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność´ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), ?wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8.ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. 9.ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych, realizacja opisanych wyżej praw i obowiązków abonenta i ADO odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.